Visual Arts

ವಿಭಾಗದ ಕುರಿತು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನಾ ಮತ್ತು ಅವಂತ್-ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ನೇಯಬಹುದು.ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸುವುದು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಕಲಾ ವಿಭಾಗವು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರ್ಯಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಎಂಬ ಎರಡು ತುದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಕಾರರಾದ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲು , ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ವಿಭಾಗವು ಪ್ರತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರೊಳಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಣಿತ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಸಿದೆ.

ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಈವಿಭಾಗದ ಆಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತರರ್ಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಗಳುರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು 2004 ರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಯಕಲಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು, ಆಗಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿ. ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ರವರು ದೇಶದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಯಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಕಲಿಕೆಯ ನೇರಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಉದಾತ್ತವಾದ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರೊ.ಹೆಚ್.ಎ.ರಂಗನಾಥ್ ರವರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು : ಡಾ. ಜಯಕುಮಾರ್  ಜಿ. ರೆಡ್ಡಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 056

ದೂ: 080 - 22961710

ಅ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು:    ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ ಯಲ್ಲಿ  ಎಂ.ಎ
   

ಆ. ಕೋರ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪ :    ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
   

ಇ. ಅವಧಿ :    4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ( 2 ವರ್ಷಗಳು)
  

ಈ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳು :

 Candidates of
SeatsBUAutonomousHKOUKOUOK
Regular 202211
Payment 611  

 

ಉ. ಅರ್ಹತೆ :

ಎಂ.ಎ ಪದವಿಗೆ (ಚಿತ್ರಕಲೆ / ಶಿಲ್ಪಕಲೆ/ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಕಲೆ/ ಮುದ್ರಣ ಕಲೆ/ ನವೀನ ಮಾಧ್ಯಮ/ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸ ) ಅರ್ಹತೆ:

ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ ಯಲ್ಲಿ  ಪದವಿ / ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿಮದವಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಮಾನವಾದ ಪದವಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ.

 

ಕ್ರ. ಸಂಹೆಸರುವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಪದನಾಮವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿಸ್ವವಿವರ
1ಡಾ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ. ರೆಡ್ಡಿಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (ರಾಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಲಂಡನ್)ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಚಿತ್ರಕಲೆ, ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ (ಲಲಿತ ಕಲೆ / ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ) ವೀಕ್ಷಿಸಿ