ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗು ಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಂದಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ

ಗುರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲು

ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು

ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬೋಧನಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು

ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಲು

ಉನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಲು  ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು

ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು