2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ

Incharge for Implementation of  Sakaala Services at Bangalore University