ಬ್ಯಾಕ್-ಲಾಗ್ ಭೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್-ಲಾಗ್ ಭೋಧಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ –  ದಿನಾಂಕ 14.06.2021

2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ


ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು