ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಿನಗೂಲಿ / ಮಾಸಿಕ ಕ್ರೊಡೀಕೃತ ವೇತನ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆದಿನಾಂಕ : 12-09-2022

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು,ವಿ.ಸಿ.ಇ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರು ಜನ ದಿನಗೂಲಿ / ಮಾಸಿಕ ಕ್ರೊಡೀಕೃತ ವೇತನದ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ . ದಿನಾಂಕ : 12-09-2022

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 09 ಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ – : ದಿನಾಂಕ : 12-09-2022

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ – ದಿನಾಂಕ 12.05.2022

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರಡಿ “ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ” (Home Science) ಕೋರ್ಸನ್ನು ಒಂದು Discipline Core ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಡಿನಾಂಕ 17.05.2022

2022ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 21.12.2021


ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು