2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಂ.ಎ. ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ –  ದಿನಾಂಕ 10.08.2020

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ & ಡಯೆಟಿಕ್ಸ್  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು  ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 10.08.2020

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗಾಗಿ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 01.06.2019

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 03-05-2019