ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಿನಗೂಲಿ / ಮಾಸಿಕ ಕ್ರೊಡೀಕೃತ ವೇತನ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆದಿನಾಂಕ : 07-12-2021

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು,ವಿ.ಸಿ.ಇ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರು ಜನ ದಿನಗೂಲಿ / ಮಾಸಿಕ ಕ್ರೊಡೀಕೃತ ವೇತನದ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ . ದಿನಾಂಕ : 07-12-2021

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 09 ಜನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ – : ದಿನಾಂಕ : 07-12-2021

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಎಂ.ಎ. ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ –  ದಿನಾಂಕ 10.08.2020

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ & ಡಯೆಟಿಕ್ಸ್  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು  ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 10.08.2020

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೃಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗಾಗಿ ಶೇ 8 ರಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 01.06.2019

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ: 03-05-2019