ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೈನಂದಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್

ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ದೈನಂದಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆದಿನಾಂಕ 17.04.2020

ಲಾಕ್-ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ 24.03.2020

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 15.04.2020

ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ National Building Code (NBC) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು