ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಎನ್.ಇ.ಪಿ – 2020 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ