ಸ್ನಾತಕ  ಪದವಿಗಳ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು


ಅಂಚೆ ತೆರಪು ಮತ್ತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018  ಬಿ.ಎ., ಬಿ.ಕಾಂ., ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 28.03.2019