ಜನವರಿ 2019ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದ ೩ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 31.12.2018

ಜನವರಿ 2019ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದ ೩ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ  31.12.2018

ಜನವರಿ 2019ರ ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 19.12.2018