ಹೆಸರು/ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಆಯುಕ್ತರುಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವನ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560001
ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ. ವಿ. ಸುದೇಶ್ಡೀನರು, ಕಾನೂನು ನಿಖಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು , ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560056
01.10.2019
ರಿಂದ
16.05.2020
ಶ್ರೀ. ವಸಂತಕುಮಾರ್ಸಂ.7/2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಕ್ರೇನ್ ಹೌಸ್, 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560020
11.01.2017 ರಿಂದ
10.01.2020
ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಶಿವಣ್ಣಸಂ.3,'ವಿನತಿ’, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 16ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ,ಉಲ್ಲಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮುನೇಶ್ವರ ನಗರ,
ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056
11.01.2017 ರಿಂದ
10.01.2020
ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿ.ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 63, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್. ಲೇಔಟ್, ವಿಶ್ವನೀಡಂ ಅಂಚೆ,
ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560091
04.10.2019 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಆರ್. ಸುಧಾಕರಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಗುಪ್ತ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 808, 100ನೇ ಅಡಿರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ. 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು – 56008504.10.2019 ರಿಂದ
03.10.2020
ಶ್ರೀ. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಠಕ್ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಂ.ಎನ್. ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 56001504.10.2019 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಸುಧಾಮಣಿಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ನಂ. 22, ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ನಗರ,
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560096
04.10.2019 ರಿಂದ
03.10.2020
ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560056
06.12.2018 ರಿಂದ
05.12.2019
ನಿರ್ದೇಶಕರುವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಆನಂದರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 009.ಸದಸ್ಯರು
ಆಯುಕ್ತರುಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.ಸದಸ್ಯರು
ನಿರ್ದೇಶಕರುಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, 18ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 003.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 056.ಸದಸ್ಯರು
ಕುಲಸಚಿವರುಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು--560 056.ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ