ಹುದ್ದೆಹೆಸರುವಿಳಾಸಸ್ವವಿವರ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಶ್ರೀ ತಾವರ್​ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,ರಾಜಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳುಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಪತಿಗಳುಡಾ. ಕೆ. ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಸಚಿವರುಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ಐ.ಎ.ಎಸ್.ಕುಲಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಡಾ. ಜೆ.ಟಿ. ದೇವರಾಜುಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌ) ಕಛೇರಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವನ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ