ಹುದ್ದೆಹೆಸರುವಿಳಾಸಸ್ವವಿವರ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಶ್ರೀ ತಾವರ್​ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,ರಾಜಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳುಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಪತಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಸಚಿವರುಪ್ರೊ. ಎಂ. ಕೊಟ್ರೇಶ್ಕುಲಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಡಾ. ಜೆ.ಟಿ. ದೇವರಾಜುಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌ) ಕಛೇರಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವನ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಭಾರ)ಡಾ.ಸಿ.ಎಸ್.ಕರಿಗಾರ್ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ