ಹುದ್ದೆಹೆಸರುವಿಳಾಸಸ್ವವಿವರ
ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು
ಶ್ರೀ ತಾವರ್​ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು,ರಾಜಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳುಡಾ. ಸಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣಮಾನ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಪತಿಗಳು ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಜಯಕರ ಎಸ್ ಎಮ್ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಸಚಿವರುಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಎನ್, ಕೆಎಎಸ್ಕುಲಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)ಪ್ರೊ.. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಕುಲಸಚಿವರು(ಮೌ) ಕಛೇರಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವನ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಎಸ್ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ವೀಕ್ಷಿಸಿ