ಸಭಾಂಗಣ / ಸೆಮಿನಾರ್ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್:

ಸೆನೆಟ್  ಹಾಲ್                                                            :       120 seat capacity.

ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಗೌಡ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್  :        150 seat capacity.

ಎಚ್ ಎನ್ ಸಭಾಂಗಣ                                              :        400 seat capacity.

 

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್:        

ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ    :     1000 seat capacity.

UVCE ಸೆನೆಟ್ ಹಾಲ್              :       200 seat capacity.