ಉಡುಪು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ