ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ - ದಿನಾಂಕ 04.09.2019

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ಮಾಹಿತಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ PIO/APIO ಖುದ್ದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ: 02.05.2018

Court Judgement on RTI Act RTI Act
RTI Manual 2005 Index Public Information Officer List – Dated 04.09.2019
RTI Manual 2005 RTI IR 10-1-2013
RTI BU 4 (1) (a) rti 2015 RTI Guidelines for First Appellate Disposal of First Appeal
RTI Application form  New RTI Application Form 3(1)

Circular to follow the Judgement of  High Court of Karnataka regarding RTI  queries – Dated 01.07.2017

Circular to All the departments & sections of BU to submit Annual Report of 2016-17 under RTI Act Section 25 – Dated 21.03.2017

Circular Regarding Resolving RTI Cases – Dated 07.03.2017