55 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ


ಜೂನ್-ಜುಲೈ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.E., B.Arch., ಮತ್ತು M.E. ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 06.02.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.Com., B.Com.(Voc), BBA , BHM ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 01.02.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.Ed. ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ  18.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.P.Ed.  ಕೋರ್ಸ್ ನ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 18.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 09.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.A. ಮತ್ತು B.A.(VoC)  ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 07.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ LL.B (5 Years) ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 04.01.2020


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಪಟ್ಟಿ

ಜೂನ್-ಜುಲೈ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.E.,  ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ.(ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಶನ್) ಕೋರ್ಸ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 08.01.2020

ಜೂನ್-ಜುಲೈ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.E., B.Arch., ಮತ್ತು M.E. ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 13.12.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.Com., B.Com.(Voc), BBA , BHM ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 17.12.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.P.Ed.  ಕೋರ್ಸ್ ನ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 13.12.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.Ed. ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 13.12.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.C.A.  ಕೋರ್ಸ್ ನ  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 06.12.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ LL.B (5 Years) ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 06.12.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.Sc.  ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 06.12.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.A.  ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 06.12.2019