56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎ./ ಬಿ.ಎ.( ವೃತ್ತಿಪರ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 10.02.2021

ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 10.02.2021