54 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ


ಅಂತಿಮ  ಪಟ್ಟಿ

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್.  ಕೋರ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ  ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 07.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಎ.ವೊಕೇಶನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ  ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 18.12.2018

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ೫ ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಕೋರ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ  ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 14.12.2018

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಕಾಂ., ಬಿ.ಕಾಂ.ವೊಕೇಶನಲ್, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಮತ್ತು ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಅಂತಿಮ  ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 12.12.2018

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  ಪಟ್ಟಿ


ಮೇ-ಜೂನ್ 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಂ.ಟಿ.ಎ (ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್) ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ– ದಿನಾಂಕ 07.01.2019

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ -2 – ದಿನಾಂಕ 19.11.2018

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ-1 – ದಿನಾಂಕ 15.11.2018

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್. ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್.  ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 16.11.2018

ಮೇ-ಜೂನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ B.Sc.  ಕೋರ್ಸ್ ನ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 15.11.2018

ಜೂನ್- ಜುಲೈ  2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಬಿ.ಇ. ಮತ್ತು ಬಿ..ಆರ್ಕ್. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ   ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 15.11.2018