56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ 

ಅಂತಿಮ  ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 15.06.2021

ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 15.06.2021

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎ./ ಬಿ.ಎ.( ವೃತ್ತಿಪರ) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 10.02.2021

ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 10.02.2021