ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ  – 2020

ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಆನ್-ಲೈನ್ ಲಿಂಕ್


ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 06.01.2021

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ  ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಮತ್ತು  ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 22.12.2020

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ  ಮತ್ತು  ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 18.12.2020

ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆದಿನಾಂಕ 04.12.2020

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ  ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಮತ್ತು  ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 04.12.2020

ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಪಿ.ಎಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆದಿನಾಂಕ 23.11.2020

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ  ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಮತ್ತು  ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದೂಡಿದ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ದಿನಾಂಕ 23.11.2020

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ  ಸಲ್ಲಿಸಲು  ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆದಿನಾಂಕ 21.11.2020

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
ವಿಭಾಗಗಳ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆ.ವಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
LL.M ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ