ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ,  ಪ್ರವರ್ಗ-೧, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವಿಧ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ – ದಿನಾಂಕ  30.10.2019

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ಸ್ – 2016