ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. Ordinance

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ಸ್ – 2016

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಶನ್ಸ್ – 2013

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು