2020-21, 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಮತ್ತು ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 18.11.2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 16.09.2021

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 05.10.2020

ಅನ್ವಯಿಕ ತಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ (2021-22) ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಜೀವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನ
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ವಿನ್ಯಾಸ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಅಣು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ(2017-18)
ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (2017-18)
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (2021-22) ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ (2017-18) ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ (2016-17)
 ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತೆರೆದ ಆಯ್ಕೆ
ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ (2014-15)