ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆದಿನಾಂಕ 22.05.2023

ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ 2022-23


ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಲು ಲಿಂಕ್