2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ  ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – 19.07.2022