2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ 1 ಮತ್ತು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – 09.12.2022

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ  ವಿಭಾಗದ   ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ – 09.12.2022