ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ (2020-21)
 ಹಿಂದಿ  ಇತಿಹಾಸ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೌಲನಿಕ ಕನ್ನಡ (2020-21)
 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ  ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
 ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು
 ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ  ತೆಲುಗು (2017-18)  ಉರ್ದು
ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ  ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ  ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಯನ
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ  ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ