ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಲೇಜು/ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರಭಾರ)
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು
ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ವಿ. ನಾಡಗೌಡರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಯು.ಎಲ್.ಸಿ.
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಎನ್. ಸಂಜೀವ ರಾಜ್
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ
ಬ್ರೈಲ್ ಸೆಂಟರ್
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಹೆಚ್. ಎಲ್. ನಟರಾಜ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಸಾರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕೋಶ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಕೇಶವ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಸಿ. ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (i/c)
ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು
ಐ.ಕ್ಯು.ಎ.ಸಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
20.11.2020- ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಐ.ಟಿ. ಸೆಂಟರ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
18.06.2019- ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಆರ್. ರವೀಶಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
04.01.2022- ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಯೋಜನೆ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು (i/c)
ಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
03.01.2023 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಸಿ. ಬಿ. ಹೊನ್ನುಸಿದ್ಧಾರ್ಥಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
29.06.2019- ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿಭಾಗ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಕೆ. ಜಿ. ಜಯರಾಮ್ ನಾಯಕ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
04.01.2022 - ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಯು.ಜಿ.ಸಿ. – ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ
29.06.2019- ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ
ಸಲಹೆಗಾರ
ಡಾ. ಸುದೇಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
ಪರೀಕ್ಷ ಶಾಖೆ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಗಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಶೇಖ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಎನ್.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
UGC-ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಗಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಭಾಷ ಪಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಉಪ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು,
01.06.2018 - ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ನೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಆರ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮನಗರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಭಾಗ
14.01.2022 - ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಭಾಗ
22.05.2018 - ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ