ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಾಲೇಜು/ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರಭಾರ)
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು
ಡಾ. ಪಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು
ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂ.ವಿ.ವಿ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ವಿ. ನಾಡಗೌಡರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಯು.ಎಲ್.ಸಿ.
ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಎನ್. ಸಂಜೀವ ರಾಜ್
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ
ಬ್ರೈಲ್ ಸೆಂಟರ್
ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕೋಶ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಕೇಶವ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗ
ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಐ.ಕ್ಯು.ಎ.ಸಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಐ.ಟಿ. ಸೆಂಟರ್
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಯೋಜನೆ, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಂಡಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಾಲಯ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಬಿ. ಗಂಗಾಧರಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಿಭಾಗ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ
ಯು.ಜಿ.ಸಿ. – ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಟಿ. ವಿಭಾಗ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ
ಸಲಹೆಗಾರ
ಡಾ. ಸುದೇಷ್ಣಾ ಮುಖರ್ಜಿಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮೆನೆಜ಼ೆಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿಬಿಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್
ಪರೀಕ್ಷ ಶಾಖೆ
ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಗಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಶೇಖ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಎನ್.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ
UGC-ಯು.ಜಿ.ಸಿ.ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕರಿಗಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಜೀವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿಭಾಗ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಭಾಷ ಪಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಉಪ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ನೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ)
ಡಾ. ಆರ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮನಗರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಂಯೋಜಕರು
ಡಾ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಭಾಗ