ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಇತಿಹಾಸ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತ
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ತೆಲುಗು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂವಹನ
ಕನ್ನಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಉರ್ದು ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಧ್ಯಯನ