2 ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22961171 / 22961172                 ವೆಬ್-ಸೈಟ್:    www.ulcbangalore.com


ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 18.09.2021

ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 14.09.2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಎಲ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  –  ದಿನಾಂಕ 19.08.2021


ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್-ಸೈಟ್ ನೋಡಿ – www.ulcbangalore.com