2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ ಸಂಅಧ್ಯಕ್ಷರುವರದಿ
1ಡಾ. ಸುಧಾಕರ ಎಚ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
2ಶ್ರೀ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
3ಶ್ರೀ. ಟಿ ಕುಮಾರ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
4ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಬಿ ಆರ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
5ಡಾ. ಎಂ. ಶೈಲಜ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
6ಡಾ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
7ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
8ಡಾ. ಎಂ ವಿ ಆಶಾ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
9ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸೊಹನ್ ಲಾಲ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
10ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವಿ.ರಾಜು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
11ಶ್ರೀ ವಿದೆಯಾ ಬೆಲಗೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
12ಡಾ. ಪಿ. ದೀಪಾ ಶೆಣೈ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
13ಡಾ. ಕೆ. ಎಲ್ ಸುಧೀರ್ ಪೈ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
14ಪ್ರೊ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ