2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ. ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ ಸಂಅಧ್ಯಕ್ಷರುವರದಿ
1ಡಾ. ಸುಧಾಕರ ಎಚ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
2ಶ್ರೀ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
3ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮಾ ವಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
4ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಆರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
5ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
6ಡಾ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
7ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
8ಡಾ. ಎಂ ವಿ ಆಶಾ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
9ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ ಸೊಹನ್ ಲಾಲ್, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
10ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವಿ.ರಾಜು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
11ಶ್ರೀ ವಿದೆಯಾ ಬೆಲಗೋಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
12ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
13ಡಾ . ಜೆ ಟಿ ದೇವರಾಜು, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ
14ಡಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಎಂ, ಅಂದಿನ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು, ಬೆಂ.ವಿ.ಬೆಂವೀಕ್ಷಿಸಿ