ಐದು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ-ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ  ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 17.08.2021

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ವಿಧಾನ

ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್