ಐದು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ-ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ  ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ


ಐದು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ-ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ  ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ – ದಿನಾಂಕ   12.11.2021

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  – ದಿನಾಂಕ  12.11.2021

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ   –  ದಿನಾಂಕ   12.11.2021


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ  – ದಿನಾಂಕ  06.11.2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 16.10.2021

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ವಿಧಾನ

ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್