4 ವರ್ಷದ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ-ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್  ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 22.07.2022

UUCMS PORTAL WEBLINK : https://uucms.karnataka.gov.in/

4 Years B.A., B.Sc., B.Com & BBA Honors Programme: 

Outline of BA Honours and BSc Honours 

Admission Fee structure for 1st & 2nd year of 4 years B.A (Honors) & B.Sc (Honors) And 1st year  B.Com (Honors) & BBA ( (Honors) for the Academic Year 2022-23 – Dated 20.07.2022

NEP 2020 Regulations – Four-Year Undergraduate Programme (Effective From 2021-22)- – Dated 16.10.2021

5 Years Integrated B.Sc. – M.Sc. Geography Programme: 

Brochure

Syllabus – 1st Year

Course Pattern & Scheme of Examination

Annual Fee structure & Seat Matrix 

5 Years Integrated B.Sc. – M.Sc. in Biological Sciences: 

Note to the candidates : “To apply for Five Years Integrated B. Sc.- M. Sc. Biological Sciences in UUCMS – Create/View Application – please select Program level as  ” PG” , Program name as Master of Science – Integrated”.

Click here for Instruction for Registration to Biological Science

Syllabus for 1st & 2nd Semester under NEP -2020 scheme

Annual Admission Fee Structure

Seat Matrix