ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ:  ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣ


ಪುರುಷರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ:     06

ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1785

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ವಸತಿ, ಊಟ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಓದುವ ಕೊಠಡಿ, ಟಿವಿ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು


ಮಹಿಳೆಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ:

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ  ಸಂಖ್ಯೆ:   01

ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 183

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ವಸತಿ, ಊಟ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಓದುವ ಕೊಠಡಿ, ಟಿವಿ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು