ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ  ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಂದಾಯವಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವರಗಳು (Including all forms of own source Revenue )