56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ  ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 29.06.2021

ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ  ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 23.06.2021

ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ  ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 23.06.2021