58 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ 

ಜುಲೈ – ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 29.03.2023