55 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ 

ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ 

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ  ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ 17.02.2020

ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಪಿ.ಡ್  ಕೋರ್ಸ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 14.02.2020

ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಡ್  ಕೋರ್ಸ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ 14.02.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 12.02.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಫ್ಯ್ ಡ್)ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಸ್ಪೀಚ್ & ಹಿಯರಿಂಗ್).   ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ  ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ 12.02.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಎ.(ವೃತ್ತಿಪರ) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 12.02.2020

ಜೂನ್ – ಜುಲೈ  2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಇ., ಬಿ.ಆರ್ಕ್   ಮತ್ತು ಎಂ.ಇ. ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 06.02.2020


ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಕಾಂ./ ಬಿ.ಕಾಂ.( ವೃತ್ತಿಪರ)/ಬಿ.ಬಿ.ಎ/ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ  ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ 01.02.2020

ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಪಿ.ಡ್  ಕೋರ್ಸ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಡ್  ಕೋರ್ಸ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಫ್ಯ್ ಡ್)ಮತ್ತು ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ (ಸ್ಪೀಚ್ & ಹಿಯರಿಂಗ್).   ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ  ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ –ದಿನಾಂಕ 23.01.2020

ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಎ., ಮತ್ತು ಬಿ.ಎ.(ವೃತ್ತಿಪರ) ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ 21.01.2020