ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ  ವಿವರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರ
ಸರ್ಕಾರೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವರಗಳು  ವಿವಿಧ Corpus Fund  ವಿವರಗಳು
HRMS ಹಾಗೂ non-HRMS payments ವಿವರಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ (Pension Fund)
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು  ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ
ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ವಿವರ ಮೂಲಭೂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು