ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ  ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ (ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ೧ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟೆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ –  ದಿನಾಂಕ 23.12.2019


Corrigendum for the notification dated 13.03.2018 for Processing Fee for Examination related  Documents other than Examination Fee for the Academic year 2018-19 – Dated 09.04.2018

Processing Fee for Issue  of Various Documents for the Academic Year 2018-19 ( Marks card/Degree certificate correction, PDC, Migration Certificate, Duplicate Marks card/Degree certificate etc except Examination Fee) – Dated 13.03.2018