ಜನವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್. ೧ ಮತ್ತು ೩ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟೆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ –  ದಿನಾಂಕ ೧೨.೧೨.೨೦೧೮

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 – ಜನವರಿ 2019 ರ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ  ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ   ಅಧಿಸೂಚನೆ- ದಿನಾಂಕ  23.11.2018

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 – ಜನವರಿ 2019 ರ ಬಿ.ಇ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್ಕ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ   ಮುಂದುವರಿದ   ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 22.11.2018

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 – ಜನವರಿ 2019 ರ ಎಂ.ಇ ಮತ್ತು ಎಂ.ಆರ್ಕ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ   ಅಧಿಸೂಚನೆ- ದಿನಾಂಕ  20.11.2018

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 – ಜನವರಿ 2019 ರ ಬಿ.ಇ ಮತ್ತು ಬಿ.ಆರ್ಕ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕದ   ಅಧಿಸೂಚನೆ –  ದಿನಾಂಕ 20.11.2018

ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ 05.11.2018

ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ವಿಸ್ತರಣೆ ದಿನಾಂಕ 22.10.2018


Corrigendum for the notification dated 13.03.2018 for Processing Fee for Examination related  Documents other than Examination Fee for the Academic year 2018-19 – Dated 09.04.2018

Processing Fee for Issue  of Various Documents for the Academic Year 2018-19 ( Marks card/Degree certificate correction, PDC, Migration Certificate, Duplicate Marks card/Degree certificate etc except Examination Fee) – Dated 13.03.2018