ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಕೇಂದ್ರ,  ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ನೇಮಕ


ಜನವರಿ 2019ರ ಬಿ.ಪಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗು ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ – ದಿನಾಂಕ 19.12.2018