ಮೇ-ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ  4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆದಿನಾಂಕ  10.12.2019