ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018ರ ಬಿ.ಎಡ್..ಪದವಿಯ  1 ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ  11.03.2019