ನಿಖಾಯಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕಲಾ ನಿಖಾಯಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ01.07.2022 ರಿಂದ 30.06.2024
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯ ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. 19.02.2021 ರಿಂದ 18.02.2023
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯಡಾ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ22.12.2021 ರಿಂದ 21.12.2023
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಖಾಯ ( (ಪ್ರಭಾರ)ಡಾ. ಪಾಲ್ ವಿಜ಼ಿಯೆನ್ ಎಸ್.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ12.01.2022 To 11.01.2024 (ಪ್ರಭಾರ),
ಕಾನೂನು ನಿಖಾಯಡಾ. ಸುರೇಶ್ ವಿ ನಾಡಗೌಡರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು18.05.2022 ರಿಂದ 17.05.2024
ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 01.08.2021 ರಿಂದ 31.07.2023