ನಿಖಾಯಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕಲಾಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ01.10.2019 ರಿಂದ 30.09.2021
ವಾಣಿಜ್ಯ ಡಾ. ವೈ. ನಾಗರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. 19.02.2019 ರಿಂದ 18.02.2021
ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ07.08.2019ರಿಂದ 06.08.2021
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾ. ಪಿ. ದೀಪಾ ಶೆಣೈಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ
ಕಾನೂನುಡಾ. ಸುದೇಶ್ ವಿ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು18.05.2018 ರಿಂದ 17.05.2020
ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 01.12.2018 ರಿಂದ 30.11.2020