ನಿಖಾಯಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕಲಾ ನಿಖಾಯಪ್ರೊ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ ರೆಡ್ಡಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ01.10.2021 ರಿಂದ 30.06.2022
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯ ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. 19.02.2021 ರಿಂದ 18.02.2023
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯಡಾ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ22.12.2021 ರಿಂದ 21.12.2023
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಖಾಯ ,
ಕಾನೂನು ನಿಖಾಯಡಾ. ದಶರಥ ಎನ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು19.05.2020 ರಿಂದ 18.05.2022
ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 01.08.2021 ರಿಂದ 31.07.2023