ನಿಖಾಯಹೆಸರುಪದನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಕಲಾ ನಿಖಾಯಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ಮೈಲಾರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ01.10.2019 ರಿಂದ 30.09.2021
ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಖಾಯ ಡಾ. ವೈ. ನಾಗರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್. 19.02.2019 ರಿಂದ 18.02.2021
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಖಾಯಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ07.08.2019 ರಿಂದ 06.08.2021
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಖಾಯ ಡಾ. ಪಿ. ದೀಪಾ ಶೆಣೈಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ವಿಭಾಗ, ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ
ಕಾನೂನು ನಿಖಾಯಡಾ. ದಶರಥ ಎನ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು19.05.2020 ರಿಂದ 18.05.2022
ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಖಾಯ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ವಜ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ 01.12.2020 ರಿಂದ 28.02.2021