56ನೇ ಮಿನಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ –ದಿನಾಂಕ   29.11.2021

56ನೇ ಮಿನಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ –  ದಿನಾಂಕ  10.11.2021

56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ  ಪಟ್ಟಿ  – ದಿನಾಂಕ  01.07.2021

56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ  – ದಿನಾಂಕ  18.06.2021