55 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 18.02.2020


55ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ  ಪ್ರಕಟಣೆ  –  ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 15.02.2020