54 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ  ಚಿನ್ನದ ಪದಕ/ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ  – ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 21.01.2019

ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ  / ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ – ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 09.01.2019

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ೫೪ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ – ದಿನಾಂಕ ೧೧.೧೨.೨೦೧೮