55ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ  ಪಟ್ಟಿ  ಪ್ರಕಟಣೆ  –  ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 17.01.2020