ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ  ಪಟ್ಟಿ  – ದಿನಾಂಕ  01.07.2021

ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ  – ದಿನಾಂಕ  18.06.2021

56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   –  ದಿನಾಂಕ 21.01.2021

56 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ಅಧಿಸೂಚನೆ  –  ದಿನಾಂಕ 21.01.2021