ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಭಾಗ/ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್.ಕೇಶವಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು24.04.2023ರಿಂದ23.04.2025
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡಾ. ಚಿತ್ರ ಪಣಿಕರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಹಿಂದಿಡಾ. ಶೇಖರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು11.10.2021ರಿಂದ 10.10.2023
ಇತಿಹಾಸಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು29.07.2021ರಿಂದ 28.07.2023
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನಡಾ. ಬಿ. ಶೈಲಶ್ರೀಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು10.04.2023ರಿಂದ 09.04.2025
ಕನ್ನಡಡಾ. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು05.03.2022ರಿಂದ 04.03.2024
ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಡಾ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.04.2023ರಿಂದ31.03.2025
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ಟಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಪ್ರಭಾರ)
14.10.2020 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎಸ್. ವೈ. ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.04.2023 ರಿಂದ31.03.2025
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡಾ. ಟಿ.ಹೆಚ್ ಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು02.02.2023ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಂಸ್ಕೃತಡಾ. ಸಿ. ಶಿವರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು06.11.2022ರಿಂದ 05.11.2024
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಡಾ. ವೇದ ಸಿ.ವಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು01.05.2023ರಿಂದ 30.04.2025
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು29.07.2021ರಿಂದ 28.07.2023
ತೆಲುಗುಡಾ. ಕೆ.ಆಶಾಜ್ಯೋತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು11.10.2021ರಿಂದ 10.10.2023
ಉರ್ದುಡಾ. ಪೋಲ್ ಅನುಪಮಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು10.01.2020 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಡೀನರು, ಕಲಾ ನಿಖಾಯಸಂಯೋಜಕರು01.07.2022ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನಡಾ. ಎಂ. ಸಿದ್ದಪ್ಪಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು08.04.2022ರಿಂದ 07.04.2024
ಅನ್ವಯಿಕ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಬಿ.ಪಿ.ಹರಿಣಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.05.2023ರಿಂದ30.04.2025
ಉಡುಪು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಡಾ. ಜಯಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು11.10.2021ರಿಂದ 10.10.2023
ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಸಿ. ಎಸ್. ಕರಿಗಾರಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು13.08.2022ರಿಂದ 12.08.2024
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಸಿ. ಮಾಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು29.07.2021ರಿಂದ 28.07.2023
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು12.05.2022ರಿಂದ 11.05.2024
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಮುರಳೀಧರ್ ಬಿ.ಎಲ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು23.08.2022ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಡಾ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆರ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು01.04.2023ರಿಂದ31.03.2025
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಮಂಜೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು13.08.2022ರಿಂದ 12.08.2024
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.04.2023 ರಿಂದ 31.03.2025
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಡಿ. ಹಂಜಗಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು29.07.2021ರಿಂದ 28.07.2023
ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಎನ್.ಮಲರ್ ಕೋಡಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.03.2023ರಿಂದ 28.02.2025
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಕೆ. ಜಿ. ಜಯರಾಮ್ ನಾಯಕ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು11.10.2021ರಿಂದ 10.10.2023
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಹೆಚ್.ಜಿ. ನಾಗರಾಜಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು24.04.2023ರಿಂದ23.04.2025
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಕೆ. ಜೆ. ತಾರಾಸರಸ್ವತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.03.2023ರಿಂದ 28.02.2025
ಅಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಹೆಚ್.ಆರ್. ರವೀಶಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು
11.10.2021ರಿಂದ 10.10.2023
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ. ಕೋಕಿಲಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು07.02.2023ರಿಂದ 06.02.2025
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.04.2023ರಿಂದ31.03.2025
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಂ. ಶಿವಶಂಕರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು05.03.2022ರಿಂದ 04.03.2024
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.11.2021ರಿಂದ 31.10.2023
ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎಸ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.05.2023ರಿಂದ 30.04.2025
ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು29.07.2021ರಿಂದ 28.07.2023
ವಾಣಿಜ್ಯಡಾ. ಸರ್ವಮಂಗಳಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು01.04.2023ರಿಂದ 31.03.2025
ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಡಾ.ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು05.03.2022ರಿಂದ 04.03.2024
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಕೆ.ಕೆ. ಅಮರನಾಥ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು29.07.2021ರಿಂದ 28.07.2023
ಕಾನೂನು ಡಾ. ಸುದೇಶ್ ವಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು07.02.2023ರಿಂದ 06.01.2025
ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್ ಸುಶೀಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು24.01.2023 ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ