ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಭಾಗ/ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಜಿ.ಎಲ್.ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡಾ. ಚಿತ್ರ ಪಣಿಕರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.09.2020
ರಿಂದ
27.09.2022
ಹಿಂದಿಡಾ. ಶೇಖರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.10.2019
ರಿಂದ
12.10.2021
ಇತಿಹಾಸಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
07.06.2021
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.09.2020
ರಿಂದ
27.09.2022
ಕನ್ನಡಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.02.2020
ರಿಂದ
31.01.2022
ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಡಾ. ಹಂಸಿನಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ಟಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಪ್ರಭಾರ)
14.10.2020
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ವೀಣಾ ದೇವಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡಾ. ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
04.02.2013
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಂಸ್ಕೃತಡಾ. ಸಿ. ಶಿವರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
13.08.2020
ರಿಂದ
12.08.2022
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಡಾ. ವೇದ ಸಿ.ವಿಸಹಾಯಕ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
01.05.2021
ರಿಂದ
30.04.2023
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಸಮತ ದೇಶಮಾನೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.04.2019
ರಿಂದ
27.04.2021
ತೆಲುಗುಡಾ. ಕೆ.ಆಶಾಜ್ಯೋತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
06.04.2018
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಉರ್ದುಡಾ. ಪೋಲ್ ಅನುಪಮಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
10.01.2020
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಡಾ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ.ರೆಡ್ಡಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
21.11.2007
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನಡಾ. ಸಿ. ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
23.03.2020
ರಿಂದ
22.03.2022
ಅನ್ವಯಿಕ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎಸ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ಉಡುಪು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಡಾ. ಆರ್. ಸುಧಾಕರ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
04.04.2014
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.08.2029
ರಿಂದ
12.08.2022
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಸಿ. ಮಾಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
29.07.2021
ರಿಂದ
28.07.2023
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
11.05.2020
ರಿಂದ
10.05.2022
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಬಿ. ಎಲ್. ಮುರಳೀಧರಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಡಾ. ಟಿ. ಶ್ರೀಪತಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.08.2020
ರಿಂದ
12.08.2022
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಬಿ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಡಿ. ಹಂಜಗಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.06.2019
ರಿಂದ
31.05.2021
ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಪಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.03.2021
ರಿಂದ
28.02.2023
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ರಮೇಶಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.10.2019
ರಿಂದ
30.09.2021
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಹರಿಣಾ.ಪಿ.ವಾಗ್ಮೋರೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.07.2020
ರಿಂದ
30.06.2022
ಅಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಸಿ. ಮಾಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು
05.07.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎ.ಆರ್. ಉಷಾದೇವಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.02.2021
ರಿಂದ
31.01.2023
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಂ. ಶಿವಶಂಕರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
16.01.2018
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.11.2019
ರಿಂದ
31.10.2021
ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಮೆಹಬೂಬ್ ಭಾಷ ಪಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.05.2021
ರಿಂದ
30.04.2023
ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಾ. ಸಿಂಥಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
29.07.2021
ರಿಂದ
28.07.2023
ವಾಣಿಜ್ಯಡಾ. ಕೆ.ನಿರ್ಮಲಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.01.2022
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಕೆ.ಕೆ. ಅಮರನಾಥ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
29.07.2021
ರಿಂದ
28.07.2023
ಕಾನೂನುಡಾ. ಸುರೇಶ್ ವಿ ನಾಡಗೌಡರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.01.2021
ರಿಂದ
27.01.2023
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಡಾ.. ಪಿ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12.03.2020
ರಿಂದ
11.03.2022
ಸಿವಿಲ್ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
19.03.2020
ರಿಂದ
18.03.2022
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಸ್.ಎಮ್. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
10.02.2020
ರಿಂದ
09.02.2022
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಡಾ. ಟಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಸನ್ನಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
31.03.2023
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಡಾ. ಕೆ.ಬಿ. ರಾಜಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2021
ರಿಂದ
30.06.2022
ಮೆಖ್ಯಾನಿಕಲ್ಡಾ.ಯು.ಎನ್.ಕೆಂಪಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
19.03.2020
ರಿಂದ
18.03.2022
ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
08.03.2018
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ