ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿಭಾಗ/ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮಅಧಿಕಾರಾವಧಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಆರ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.04.2019
ರಿಂದ
31.03.2021
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡಾ. ಚಿತ್ರ ಪಣಿಕರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.09.2020
ರಿಂದ
27.09.2022
ಹಿಂದಿಡಾ. ಶೇಖರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.10.2019
ರಿಂದ
12.10.2021
ಇತಿಹಾಸಡಾ.ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
03.10.2019
ರಿಂದ
02.10.2021
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.09.2020
ರಿಂದ
27.09.2022
ಕನ್ನಡಡಾ. ಸಿ. ನಾಗಭೂಷಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.02.2020
ರಿಂದ
31.01.2022
ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಶೀಲಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.03.2019
ರಿಂದ
27.03.2021
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ಟಿ.ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ಪ್ರಭಾರ)
14.10.2020
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಪಿ. ರಾಮಣ್ಣಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.03.2019
ರಿಂದ
27.03.2021
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಡಾ. ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೂರ್ತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
04.02.2013
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಂಸ್ಕೃತಡಾ. ಸಿ. ಶಿವರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
13.08.2020
ರಿಂದ
12.08.2022
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಡಾ. ಕೋದಂಡರಾಮಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
16.09.2016
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಸಮತ ದೇಶಮಾನೆಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.04.2019
ರಿಂದ
27.04.2021
ತೆಲುಗುಡಾ. ಕೆ.ಆಶಾಜ್ಯೋತಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
06.04.2018
ರಿಂದ
05.04.2020
ಉರ್ದುಡಾ. ಪೋಲ್ ಅನುಪಮಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
10.01.2020
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಡಾ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಜಿ.ರೆಡ್ಡಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
21.11.2007
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನಡಾ. ಸಿ. ಡಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
23.03.2020
ರಿಂದ
22.03.2022
ಅನ್ವಯಿಕ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
14.12.2018
ರಿಂದ
13.12.2020
ಉಡುಪು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಡಾ. ಆರ್. ಸುಧಾಕರ್ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
04.04.2014
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.08.2029
ರಿಂದ
12.08.2022
ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಟಿ.ಜಿ. ಉಮೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
05.07.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ವಿ.ವಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
11.05.2020
ರಿಂದ
10.05.2022
ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಬಿ. ಎಲ್. ಮುರಳೀಧರಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಡಾ. ವಾಹಿನಿಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
13.08.2020
ರಿಂದ
12.08.2022
ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎನ್. ನಂದಿನಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
08.02.2019
ರಿಂದ
07.02.2021
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಡಿ. ಹಂಜಗಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.06.2019
ರಿಂದ
31.05.2021
ಅನ್ವಯಿಕ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಹೆಚ್.ಸಿ. ವಜ್ರಪ್ಪಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.02.2020
ರಿಂದ
31.01.2022
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ರಮೇಶಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.10.2019
ರಿಂದ
30.09.2021
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಬಿ. ಚೆಲುವರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
28.03.2019
ರಿಂದ
27.03.2021
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.07.2020
ರಿಂದ
30.06.2022
ಅಣು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಡಾ.ಸಿ. ಮಾಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕರು
05.07.2019
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. ದೊಡ್ಡಮನಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
31.12.2018
ರಿಂದ
30.12.2020
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ.ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಂ. ಶಿವಶಂಕರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
16.01.2018
ರಿಂದ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿ. ಪಂಡಿತ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
01.11.2019
ರಿಂದ
31.10.2021
ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರಡಾ. ಡಿ. ಉಷ ಆನಂದಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
14.12.2018
ರಿಂದ
13.12.2020
ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಡಾ. ವೈ. ನಾಗರಾಜುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾಣಿಜ್ಯಡಾ. ಆರ್. ಸರ್ವಮಂಗಳಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
25.02.2019
ರಿಂದ
24.02.2021
ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
06.02.2019
ರಿಂದ
05.02.2021
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಡಾ. ಪಿ. ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕಾನೂನುಡಾ. ಎನ್. ದಶರಥಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
31.12.2018
ರಿಂದ
30.12.2020
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಡಾ.. ಪಿ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12.03.2020
ರಿಂದ
11.03.2022
ಸಿವಿಲ್ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ರವಿಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
19.03.2020
ರಿಂದ
18.03.2022
ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ಎಸ್.ಎಮ್. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
10.02.2020
ರಿಂದ
09.02.2022
ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಡಾ. ಬಿ.ಪಿ. ಹರೀಶಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
12.02.2019
ರಿಂದ
11.02.2021
ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಡಾ. ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
25.02.2019
ರಿಂದ
24.02.2021
ಮೆಖ್ಯಾನಿಕಲ್ಡಾ.ಯು.ಎನ್.ಕೆಂಪಯ್ಯಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
19.03.2020
ರಿಂದ
18.03.2022
ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಡಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಯೋಜಕರು
08.03.2018
ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ