ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಯಾಂಪಸ್

thum_map

ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್

thum_map1

Central Col Camp

JBC