ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ
ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ  ವಿಭಾಗ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ  ವಿಭಾಗ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗ ತೆಲುಗು ವಿಭಾಗ ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ
ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ  ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ