ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ   ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

DescriptionDownloads/View
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಯು.ಜಿ.ಸಿ. – ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
(Duplicate Marks Cards/Degree Certificates, Correction of Marks Cards/Degree Certificates, Migration Certificate, PDC , Official Transcript,Duplicate Certificates, Withheld removal, Consolidated Marks Card, Genuineness Certificate, Other Certificates
ಡೌನ್ಲೋಡ್