ಸಂಯೋಜನಾ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2020-21 : ದಿನಾಂಕ   22.09.2019


ಆನ್ ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ 


ಸಂಯೋಜನಾ ಶಾಸನಗಳು ಸಂಯೋಜನಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಅನುಮೋದಿತ ಕೋರ್ಸ್ / ವಿಷಯ ಸಮೂಹ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನಾ ಶಾಸನಗಳು