ಸಂಯೋಜನಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಲಿಂಕ್

ಆನ್ ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಲಿಂಕ್ 

ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಕೈಪಿಡಿ
ಆನ್-ಲೈನ್ ಸಂಯೋಜನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
ಯು.ಜಿ.ಸಿ ರೆಗ್ಯುಲಷನ್ – 2009 ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ
ಸಂಯೋಜನಾ ಶಾಸನಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನಾ ಶಾಸನಗಳು
ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಲೇಜು (Autonomous) ಸಂಯೋಜನಾ ಶಾಸನಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಯು ಆಕ್ಟ್ 2000 – ವಿಭಾಗ 59 ಅನುಮೋದಿತ ಕೋರ್ಸ್ / ವಿಷಯ ಸಮೂಹ