ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಹೊಸ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ)

ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನೆ/ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಯೋಜನಾ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಳಾಂತರ / ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ / ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಸಂಯೋಜಿತ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ