5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ (ಆನರ್ಸ್) ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2023-24


ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಲಿಂಕ್

2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 03.05.2023

ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ (ಆನರ್ಸ್)  ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆ

ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ (ಆನರ್ಸ್)  ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಲತಾಣದ ಲಿಂಕ್