5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 26.08.2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 25.08.2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 18.08.2020

ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ –  ದಿನಾಂ5ಕ 24.07.2020

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳು

ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ


ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಲಿಂಕ್


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಲತಾಣದ ಲಿಂಕ್