5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 31.08.2021

ಆನ್-ಲೈನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ- 25.08.2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ  ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 25.08.2021

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೀಟುಗಳ ವಿವರ– ದಿನಾಂಕ 18.08.2021


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ  – ದಿನಾಂಕ 13.08.2021

ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ- 06.07.2021

ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆ – 06.07.2021


ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಲಿಂಕ್

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ


ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಲಿಂಕ್


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಲತಾಣದ ಲಿಂಕ್