5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ (ಆನರ್ಸ್) ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ 2022-23

ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ  20.08.2022

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ  12.08.2022

ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ (ಆನರ್ಸ್) ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ದಿನಾಂಕ 22.07.2022

ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ (ಆನರ್ಸ್)  ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ (2022-23 batch : 2nd, 3rd and 4th  year)  – 21.06.2022

ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ (ಆನರ್ಸ್)  ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ (2022-23 batch : 1 to 5 years)  – 21.06.2022

ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ  5ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ –  – 21.06.2022

ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅರ್ಹತೆ – 21.06.2022

ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಲಿಂಕ್

2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 21.06.2022


ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಾಲತಾಣದ ಲಿಂಕ್