2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ


ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ಪರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ಪರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ