ಐದು ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ-ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ  ಪದವಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ


2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ-ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಯ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮರುಸಮಾಲೋಚನೆ ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ದಿನಾಂಕ  13.10.2020

25.09.2020 ರಂದು ನಡೆಸಬೇಕಾದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ-ಎಂ. ಎಸ್ಸಿ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 30.09.2020 ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.  ದಿನಾಂಕ 24.09.2020

ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಬದಲಾದ ದಿನಾಂಕ೦೮.೦೯.೨೦೨೦

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 05.09.2020

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 05.09.2020

ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ವಿಧಾನ

ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್

 

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ