ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳು    2019-20

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೋಮ / ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು
ಅಂಚೆತೆರಪು ಮಾತು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2018-19