ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶ


ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಇ- ದೃಡೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ಇ- ದೃಡೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಕೆಯ ಕೈಪಿಡಿ

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂತ-ಹಂತದ ಸೂಚನೆಗಳು

ಇ- ದೃಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು  ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, / ಪಂಗಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಬಳಕೆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ

ಇ- ದೃಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್

ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ  ಸಹಾಯವಾಣಿ

Phone no : 080 44554455

Email : postmatrichelp@karnataka.gov.in