ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಬೋಧಕರು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ – ದಿನಾಂಕ 19.02.2019

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಶುಲ್ಕ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ

Incharge for Implementation of  Sakaala Services at Bangalore University