2018- 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಟೆಕ್. ಪದವಿಯ ಬದಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 27.11.2018

2018- 2019ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ B.Ed. ಪದವಿಯ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 24.11.2018

2017- 2018ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ B.Ed. ಪದವಿಯ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 10.11.2018

2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಬದಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Calendar of Events) – ದಿನಾಂಕ 10.11.2018

2018- 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಬದಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿದಿನಾಂಕ 09.11.2018

Modified Calendar of Events for Odd Semester UG Courses for the Academic Year 2018-19 – Dated 26.06.2018

Calendar of Events for Two years B.P.Ed. Course for the Academic year 2018-19 – Dated 20.06.2018

Modified Calendar of Events for Odd Semester UG Courses for the Academic Year 2018-19 – Dated 18.06.2018

Modified Calendar of Events for Odd Semester UG Courses for the Academic Year 2018-19 – Dated 31.05.2018

Calendar of Events for UG Courses for the Academic year 2018-19 – Dated  12.04.2018