2017- 2018ನೇ ಸಾಲಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ B.Ed. ಪದವಿಯ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 10.11.2018

2018-2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಬದಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Calendar of Events) – ದಿನಾಂಕ 10.11.2018

2018- 2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಬದಲಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ – ದಿನಾಂಕ 09.11.2018

Modified Calendar of Events for Odd Semester UG Courses for the Academic Year 2018-19 – Dated 26.06.2018

Calendar of Events for Two years B.P.Ed. Course for the Academic year 2018-19 – Dated 20.06.2018

Modified Calendar of Events for Odd Semester UG Courses for the Academic Year 2018-19 – Dated 18.06.2018

Modified Calendar of Events for Odd Semester UG Courses for the Academic Year 2018-19 – Dated 31.05.2018

Calendar of Events for UG Courses for the Academic year 2018-19 – Dated  12.04.2018

Calendar of Events for Odd semester B.Ed. Programme for the Academic year 2017-18 dated 22.02.2018Published on 23.02.2018

Calendar of Events for B.E/B.Arch Courses of UVCE for the Academic year 2017-18 – Dated 23.11.2017

Calendar of Events for all Semester B.E, B.Arch, Courses of UVCE for the Acdemic year 2017-18 – Dated 19.07.2017

Calendar of Events for Two years B.P.Ed. Course for the Academic year 2017-18 – Dated 14.06.2017