ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸರಿಪಡಿಸಲಾದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 05.11.2018