ದಿನಾಂಕ 11.12.2018ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  – ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 14.12.2018

ದಿನಾಂಕ ೧೯.೧೧.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆದ ೧೪೪ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು –  ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 10.12.2018

ದಿನಾಂಕ ೨೪.೦೯.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆದ ೧೪೩ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು – ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 08.10.2018

ದಿನಾಂಕ ೦೪.೦೮.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆದ ೧೪೨ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  – ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 09.08.2018

ದಿನಾಂಕ ೨೭.೦೬.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆದ ೧೪೧ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 13.07.2018

ದಿನಾಂಕ ೨೭.೦೬.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆದ ೧೪೧ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 04.07.2018

ದಿನಾಂಕ ೧೧.೦೬.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  – ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 23.06.2018

ದಿನಾಂಕ ೦೫.೦೩.೨೦೧೮ ಮತ್ತು ೦೬.೦೩.೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ೧೪೦ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  – ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 22.03.2018

ದಿನಾಂಕ ೩೦.೦೧.೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ೧೩೯ನೇ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  – ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 07.02.2018

ದಿನಾಂಕ ೧೦.೦೧.೨೦೧೮ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು  ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ 10.01.2018

೨೦೧೭ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

೨೦೧೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು